Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. december 16. napján (pénteki napon) 16.30 órakor Képviselő-testületi ülést, majd 17.00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Cák, Közösségi Ház

Ülés napirendje:

 1. SZMSZ módosítása
 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv
 3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
 4. Sartoris 2022. évi támogatása
 5. Sartoris szerződés módosítása 2023. évre
 6. Egyebek

 

Közmeghallgatás napirendje:

 1. Beszámoló az Önkormányzati Képviselő-testület 2022.  évi munkájáról
 2. Az Önkormányzat vagyoni, gazdasági helyzetének bemutatása
 3. Tájékoztatás a lakóhely környezeti állapotának értékeléséről
 4. A jövő évi tervek ismertetése
 5. Lakosság véleményének kikérése a kihelyezett háziorvosi rendelés jövőjéről
 6. Egyebek

 

Cák, 2022. december 8.

 

Tóth Szabolcs
polgármester

Adventi koncertre hívunk minden kedves érdeklődőt

2022. december 4-én 18 órára

a cáki Szent Péter és Pál apostolok templomba.

 

A belépés díjtalan!

Adományokat szívesen fogadunk!

Helyfoglalás érkezési sorrendben történik!

Fellépők:

Szironta Harangegyüttes

Jól csengő választásnak ígérkezik a besnyői Szironta Együttes, hazánk meghatározó harangzenekarának koncertje. A formáció 2004-ben alakult, 2016-tól játszanak amerikai harangokon, handbelleken és handchime -okon. Hangszerparkjuk Európában is ritkaságnak számít. Az 5+3 oktávnyi kéziharanggal szinte bármilyen zenemű megszólaltatható és műsoruk is ezt a változatosságot tükrözi. A klasszikus zeneirodalom legismertebb darabjai mellett kortárs és könnyűzenei művek, filmzenék és természetesen a legismertebb karácsonyi dallamok is szerepelnek repertoárjukban
Az együttes célja a harangzene népszerűsítése és megismertetése itthon és Közép-Európában, és kezdeményezői is a harangzenészek közösségépítésének. A legkülönbözőbb rendezvényeken találkozhattunk már velük. Kastélyokban, báltermekben, templomokban, és az Országházban is megszólaltak már harangjaik, de rendszeres közreműködői a Budafoki Dohnányi Zenekar karácsonyi Aréna-koncertjeinek is, ahol több ezer néző számára varázsolnak harangjaikkal igazi ünnepi hangulatot.

A Szironta Együttes művészeti vezetője: Germán Márton
A zenekar tagjai: Czumpft Krisztina, Konkoly Violetta, Rozbora Ádám, Sólyom Balázs

 

CONCORDIA - BARÁTSÁG  Énekegyesület vegyeskara

A kórus 160 éves fennállásával sokszor bizonyította, hogy a dal mindenkinek szól. Repertoárjuk színes és gazdag. Az egyházi énekektől a könnyűzenék megközelítéséig mindenben otthon érzik magukat. Hűen szolgálják a kórusmozgalmat, ezzel is gazdagítva kulturális életünket.

Vezetőjük SZILÁGYI MIKLÓS karnagy

Várunk szeretettel mindenkit, készülődjünk együtt az év legszebb Ünnepére!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

 A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

 16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

 1. hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal, felnőtt részére,
 2. kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg ha,

 1. a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és
 2. b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, a 28 500 Ft-nak a 600 %-át (171 000 Ft).

A kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani, a Képviselő-testület a kérelmeket november 30. napjáig bírálja el.

A támogatás iránti kérelmet a polgármesternél vagy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda 8.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között; kedd és péntek 8.00-11.30 óra között), továbbá az 94/563-472-es telefonszámon érdeklődhetnek.

A kérelem mellé jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni.

A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó központi hivatal területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes hivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást meg kell szüntetni vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönteni.

A kérelmek – a szükséges mellékletekkel együtt – személyesen a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén (a fenti ügyfélfogadási időben), vagy postai úton nyújthatók be.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok (Kérelem önkormányzati támogatáshoz, jövedelemnyilatkozat) letölthetők: >>>innen<<<

A Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete a legutóbbi testületi ülésén döntött a karácsonyi támogatás keretösszegéről, amelyet idén is 1.000.000,- Ft-ban állapította meg.

Az igényléshez szükséges tájékoztató a későbbiekben kerül kiírásra.

Tóth Szabolcs
polgármester