Részletek:

Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák és Kőszegdoroszló (bölcsőde esetében Kőszegszerdahely) községek önkormányzatai nevében értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményébe a 2022/23. nevelési évre a beiratkozás a következőképpen alakul:

Az óvodai, bölcsődei beíratás időpontja:

2022. április 27. (szerda) 7.30 – 17.00

2022. április 28. (csütörtök) 7.30 -17.00

Pótbeíratás:

2022. augusztus 11. (csütörtök) 7.30 – 17.00

A beíratás helyszíne: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha, Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. (telefon: 94/200-241)

Az intézmény honlapjáról (gyongyhazovoda.unas.hu) illetve Lukácsháza Község honlapjáról (lukacshaza.hu) letölthető a bölcsődei és óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és a szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beíratásra. A gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya ) másolatát is szíveskedjenek mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, másolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség a másolásra, a nyomtatvány kitöltésére.

ÓVODA:

  • Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2022. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az üres férőhelyek terhére körzeten kívüli gyermekek is jelentkezhetnek, de elsőbbséget élveznek a körzetben      lakók, illetve az intézmény székhelyén munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
  • Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmenthető az óvodalátogatás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Szombathelyi Járási Hivatalnak kell benyújtani.
  • A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2022. május 27-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

BÖLCSŐDE:

  • A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.
  • Felvehető az a gyermek, aki a fenntartó szerv működési területén (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely) a szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakik, szüleik munkavégzés, nappali rendszerű képzésben való részvétel, betegség, egyéb oknál fogva gyermekük felügyeletét megoldani nem tudják. Üres férőhelyek terhére körzeten kívül élő, de az intézmény székhelyén dolgozó szülők gyermekei is felvételt nyerhetnek, amennyiben minden körzetben élő jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai, bölcsődei beíratásáról!

Lukácsháza, 2022. 03. 27.

Virág János (sk.)
LOTTT elnök

Kérelmek:

- Óvodai felvétel iránti kérelem

- Bölcsődei felvétel iránti kérelem