Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák és Kőszegdoroszló (bölcsőde esetében Kőszegszerdahely) községek önkormányzatai nevében értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményébe a 2022/23. nevelési évre a beiratkozás a következőképpen alakul:

Az óvodai, bölcsődei beíratás időpontja:

2022. április 27. (szerda) 7.30 – 17.00

2022. április 28. (csütörtök) 7.30 -17.00

Pótbeíratás:

2022. augusztus 11. (csütörtök) 7.30 – 17.00

A beíratás helyszíne: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha, Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. (telefon: 94/200-241)

Az intézmény honlapjáról (gyongyhazovoda.unas.hu) illetve Lukácsháza Község honlapjáról (lukacshaza.hu) letölthető a bölcsődei és óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és a szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beíratásra. A gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya ) másolatát is szíveskedjenek mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, másolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség a másolásra, a nyomtatvány kitöltésére.

ÓVODA:

  • Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2022. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az üres férőhelyek terhére körzeten kívüli gyermekek is jelentkezhetnek, de elsőbbséget élveznek a körzetben      lakók, illetve az intézmény székhelyén munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
  • Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmenthető az óvodalátogatás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Szombathelyi Járási Hivatalnak kell benyújtani.
  • A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2022. május 27-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

BÖLCSŐDE:

  • A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.
  • Felvehető az a gyermek, aki a fenntartó szerv működési területén (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely) a szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakik, szüleik munkavégzés, nappali rendszerű képzésben való részvétel, betegség, egyéb oknál fogva gyermekük felügyeletét megoldani nem tudják. Üres férőhelyek terhére körzeten kívül élő, de az intézmény székhelyén dolgozó szülők gyermekei is felvételt nyerhetnek, amennyiben minden körzetben élő jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai, bölcsődei beíratásáról!

Lukácsháza, 2022. 03. 27.

Virág János (sk.)
LOTTT elnök

Kérelmek:

- Óvodai felvétel iránti kérelem

- Bölcsődei felvétel iránti kérelem

Sikeres pályázatból újabb eszközöket sikerült beszerezni a Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amelyekkel a településen leggyakrabban bekövetkezett káresemények következményeit, a viharkárokat tudják hatékonyan és biztonságosan felszámolni.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) alprogram FCA-KP-1-2021/3 kódszámú pályázati kiírásán elnyert 671.940,- Ft támogatásból, az FCA-KP-1-2021/3-001244 azonosítószámon „Hatékony eszközökkel a viharkárok ellen” című projekt keretében 1 db Stihl MS 231 benzinmotoros láncfűrészt, 2 db Stihl MSA 220 C-B akkumulátoros láncfűrészt, 2 db Stihl AP 300 S akkumulátort és egy Stihl AL 500 gyorstöltőt vásároltak a kőszegi MAMMON 2006 Kft-től.

A megvásárolt eszközökkel sikerült folytatni a 2012-ben indított azon fejlesztési törekvésüket, amely arra irányul, hogy az egyesületi önkéntes tűzoltók a hivatásos tűzoltókkal egyenértékű, vagy azt meghaladó modern és biztonságos védőfelszerelésekben és eszközökkel lássák el a terület mentő tűzvédelmi feladataikat.

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi linken elérhető a települések 2022. évi hulladéknaptára letölthető formátumban:

https://stkh.hu/szolgaltatasaink/hulladeknaptar-2022/

Cák vonatkozásában az alábbi linkeken érhető el közvetlenül a hulladéknaptár:

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom 2021. december 14. napján (kedd) 18.00 órakor

a lakosság közvetlen tájékoztatása és véleményének kikérése céljából

tartandó lakossági fórumra.

 

Helyszín: Közösségi Ház (9725 Cák, Petőfi u. 31.)

 

NAPIREND

1./ A Magyar Falu Program „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása 2021.” nevű pályázaton elnyert támogatásból kisbolt létesítésének gyakorlati megvalósítása Cák településen.

A lakossági fórumon részt vesz:

  • Business Class Tender Kft. képviselője
  • Puklerné Kovács Erika, Cák község települési főépítésze
  • Bende Katalin aljegyző

Cák, 2021. december 9.

 

Tóth Szabolcs sk.
polgármester