Tisztelt Polgártársaim, kedves Cákiak!

 

Az újév kezdetén kívánok a Közösségünk minden tagjának örömökben és sikerekben gazdag boldog újesztendőt.

 

Az elmúlt időszak már bebizonyította, hogy közösségi összefogással és megfontolt gazdálkodással képesek vagyunk fejlődni, kiemelt eredményeket elérni.

 

A tavalyi évben közel 60 rendezvényt, eseményt sikerült megtartanunk, amelyekből a legfiatalabbtól a legidősebbig, minden korosztály megtalálhatta a számára tetsző programot.

Nagyobb rendezvényeinkkel, mint például a Télkergető-tavaszváró, a Péter-Pál búcsú, vagy a Gesztenyés Gasztro Fesztivál, már képesek vagyunk a településünkön túlról is bevonzani a kikapcsolódni vágyókat, ugyanakkor programjaink túlnyomó része elsősorban a helyieknek szól (disznóvágás, falunap családi és gyereknapok, stb.).

 

Mindezek magvalósításáért köszönet illeti civil szervezeteinket, a szépkorúak klubját, a fiatal anyukák és a táncos lábú óvodásaink formációit, és nem utolsó sorban az állandó és rendszeres segítőinket.

 

A korábbi évek fejlesztési ütemét a tavalyi évben is sikerült folytatni, ehhez rengeteg munkát fektettünk a pályázatok előkészítésébe és a kivitelezések megvalósításába. Az év első felében megvásárolt kommunális eszközökkel (traktor, közterületi karbantartó eszközök), majd az év végi tetőcsere (Közösségi Ház) befejezésével az elmúlt három esztendőben 150 millió forintot is meghaladó beruházásokat, fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, amelyekhez jelentős saját forrásokat is tudtunk biztosítani a stabil vagyoni hátterünknek köszönhetően.

 

Ezt a fejlődést az idei évben is folytatni kívánjuk, hisz számos feladat áll előttünk, elég csak az önkormányzati útjaink állapotára, vagy éppen a közműhálózatunk problémáira gondolni. S bár a fejlesztések mellett elkötelezettek vagyunk, annak léptékét jelentősen befolyásolni fogja az idei évre beszűkült pályázati források elérhetősége vagy az önkormányzati szektort érintő drasztikus energiaár-emelkedés.

 

Mindezekkel együtt nehéz és kihívásokkal teli év vár ránk, amelyet csak közösségünk összefogásával, az egymás iránti bizalommal tudunk csak a magunk javára fordítani. Az előző időszak tapasztalata alapján büszkén mondhatom, hogy ez az összefogás és bizalom létezik közösségünkben, amely erőt ad a következő időszak feladatainak megoldásához, melyet ezúton is köszönök mindenkinek.

Együtt többet érünk, együtt többet elérünk!

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében:

 

Tóth Szabolcs
polgármester

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. december 16. napján (pénteki napon) 16.30 órakor Képviselő-testületi ülést, majd 17.00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Cák, Közösségi Ház

Ülés napirendje:

 1. SZMSZ módosítása
 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv
 3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
 4. Sartoris 2022. évi támogatása
 5. Sartoris szerződés módosítása 2023. évre
 6. Egyebek

 

Közmeghallgatás napirendje:

 1. Beszámoló az Önkormányzati Képviselő-testület 2022.  évi munkájáról
 2. Az Önkormányzat vagyoni, gazdasági helyzetének bemutatása
 3. Tájékoztatás a lakóhely környezeti állapotának értékeléséről
 4. A jövő évi tervek ismertetése
 5. Lakosság véleményének kikérése a kihelyezett háziorvosi rendelés jövőjéről
 6. Egyebek

 

Cák, 2022. december 8.

 

Tóth Szabolcs
polgármester

Adventi koncertre hívunk minden kedves érdeklődőt

2022. december 4-én 18 órára

a cáki Szent Péter és Pál apostolok templomba.

 

A belépés díjtalan!

Adományokat szívesen fogadunk!

Helyfoglalás érkezési sorrendben történik!

Fellépők:

Szironta Harangegyüttes

Jól csengő választásnak ígérkezik a besnyői Szironta Együttes, hazánk meghatározó harangzenekarának koncertje. A formáció 2004-ben alakult, 2016-tól játszanak amerikai harangokon, handbelleken és handchime -okon. Hangszerparkjuk Európában is ritkaságnak számít. Az 5+3 oktávnyi kéziharanggal szinte bármilyen zenemű megszólaltatható és műsoruk is ezt a változatosságot tükrözi. A klasszikus zeneirodalom legismertebb darabjai mellett kortárs és könnyűzenei művek, filmzenék és természetesen a legismertebb karácsonyi dallamok is szerepelnek repertoárjukban
Az együttes célja a harangzene népszerűsítése és megismertetése itthon és Közép-Európában, és kezdeményezői is a harangzenészek közösségépítésének. A legkülönbözőbb rendezvényeken találkozhattunk már velük. Kastélyokban, báltermekben, templomokban, és az Országházban is megszólaltak már harangjaik, de rendszeres közreműködői a Budafoki Dohnányi Zenekar karácsonyi Aréna-koncertjeinek is, ahol több ezer néző számára varázsolnak harangjaikkal igazi ünnepi hangulatot.

A Szironta Együttes művészeti vezetője: Germán Márton
A zenekar tagjai: Czumpft Krisztina, Konkoly Violetta, Rozbora Ádám, Sólyom Balázs

 

CONCORDIA - BARÁTSÁG  Énekegyesület vegyeskara

A kórus 160 éves fennállásával sokszor bizonyította, hogy a dal mindenkinek szól. Repertoárjuk színes és gazdag. Az egyházi énekektől a könnyűzenék megközelítéséig mindenben otthon érzik magukat. Hűen szolgálják a kórusmozgalmat, ezzel is gazdagítva kulturális életünket.

Vezetőjük SZILÁGYI MIKLÓS karnagy

Várunk szeretettel mindenkit, készülődjünk együtt az év legszebb Ünnepére!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

 A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

 16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

 1. hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal, felnőtt részére,
 2. kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg ha,

 1. a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és
 2. b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, a 28 500 Ft-nak a 600 %-át (171 000 Ft).

A kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani, a Képviselő-testület a kérelmeket november 30. napjáig bírálja el.

A támogatás iránti kérelmet a polgármesternél vagy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda 8.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között; kedd és péntek 8.00-11.30 óra között), továbbá az 94/563-472-es telefonszámon érdeklődhetnek.

A kérelem mellé jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni.

A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó központi hivatal területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes hivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást meg kell szüntetni vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönteni.

A kérelmek – a szükséges mellékletekkel együtt – személyesen a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén (a fenti ügyfélfogadási időben), vagy postai úton nyújthatók be.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok (Kérelem önkormányzati támogatáshoz, jövedelemnyilatkozat) letölthetők: >>>innen<<<